top of page

Sword Of Xolan

Sword of Xolan Soundtrack on Itunes 

Ezgi Aktan  "iyi ki" albumu

Ezgi Aktan Music Album - Worked as Producer/Arranger / Composer / Acoustic Guitar

Zengin Kismet Film Muzikleri

Zengin Kismet - Movie Soundtrack

bottom of page